English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ١٠ مهر ١٤٠٢

 

مسول فنی:آقای دکتر علی قهرمان زاده(متخصص پاتولوژی)

 

مسول آزما یشگاه:آ قای وحید سلطا نی(کارشناس ارشد بیوشیمی)

 

تلفن تماس:34244205-044داخلی337

 

 

مسیر دستیابی:طبقه زیر زمین بیمارستان