برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و  نام خانوادگی:  ایرج ولی زاده      

مدرک:

سمت:                   مسئول نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

--------------------------------------------------------------------------------

تلفن تماس: 34227132-044

--------------------------------------------------------------------------------

شرح وظایف:

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب