برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و  نام خانوادگی:      خانم بتول احمدی

مدرک تحصیلی:

سمت:                        مسئول مرکز آموزش بهورزی شبکه بهداشت و درمان ماکو

--------------------------------------------------------------------------------

تلفن تماس: 34222196-044

--------------------------------------------------------------------------------

شرح وظایف:

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب