برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

                                                                                                           

                                                                                                                                           نام و  نام خانوادگی:  علی نژادعلی

                                                                                                                                  مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد آموزش بهداشت

                                                                                                                            سمت: معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت و درمان ماکو

--------------------------------------------------------------------------------

تلفن تماس: 34222324-044

--------------------------------------------------------------------------------

شرح وظایف:

1- جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل اطلا‌عات مورد نیاز برنامه‌های مختلف بهداشتی، آمارهای حیاتی و فعالیت واحدهای بهداشتی شهرستان به منظور تدوین برنامه‌های محلی و گزارشهای‌های

لا‌زم.

2-شناخت و دسته بندی مسائل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه ها.

3- بررسی و شناخت اپیدمیولوژیک بیماریهای بومی‌ و اپیدمیها.

4- تهیه و ابلا‌غ دستورالعمل‌های اجرایی لا‌زم برای اجرای برنامه‌های کشوری خدمات بهداشتی برای واحدهای تابعه.

5- برنامه ریزی، گسترش و تغییرات واحدهای بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین و تسهیل دسترسی اقشار جامعه به خدمات بهداشتی.

6- تدارکات و پشتیبانی فنی، اداری و مالی از مراکز بهداشتی، درمانی پایگاهها و خانه‌های بهداشت تابعه.

7- مشارکت در برنامه ریزی ها و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر که در واحدهای بهداشتی برگزار می‌شود.

8- تدوین و اجرای پژوهش‌های کاربردی در زمینه مسائل بهداشتی منطقه.

9- اجرای پروژه‌های آزمایشی در زمینه روشهای نوین، کاربرد ابزارهای جدید و ادغام خدمات.

10- ارزشیابی منظم خدمات و پوشش برنامه‌های بهداشتی شهرستان.

11- جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت مراکز بهداشتی درمانی تابعه و ابلا‌غ نتایج به آنها و تهیه گزارش برای ارگانها و مقامهای بالا‌تر.

12- تدوین، اجرا و مشارکت در اجرای برنامه‌های آموزش بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بخش بهداشتی شهرستان.

13- برآورد اعتبارات مورد نیاز برنامه‌ها و تدوین بودجه سالا‌نه و اجرای بودجه مصوب.

مدیریت در واحدهای بهداشتی:

*برنامه ریزی:

تحلیل وضعیت موجود از لحاظ فنی با توجه به شاخصها

*پشتیبانی:

با توجه به وضعیت نیروی انسانی، تجهیزات، فضاهای فیزیکی و اعتبارات تدوین برنامه تفصیلی مرکز بهداشت شهرستان و اولویت بندی برنامه‌ها بر اساس ( SWOTنقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها).

*سازماندهی:

تلا‌ش برای استاندارد سازی منابع شامل (نیروی انسانی، تجهیزات، فضاهای فیزیکی و اعتبارات) بر اساس برنامه‌های اولویت بندی شده برای واحدهای تابعه.

*پایش:

پایش اجرای فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه تفصیلی مرکز بهداشت شهرستان از نظر اجرای به موقع فعالیتها، مصرف درست و صحیح منابع تحت اختیار، در دسترس بودن خدمات، پوشش خدمات به

گروههای هدف، نحوه نگهداری ساختمانها، تاسیسات و تجهیزات، انضباط اداری و رفتارهای اجتماعی پرسنل بخش.

پایش اجرای برنامه‌های مسئولین گروه های کارشناسی و پشتیبانی.

*هماهنگی:

هماهنگی درون بخشی:

برقراری هماهنگی در مرکز بهداشت شهرستان با تشکیل شوراهای هماهنگی کارشناسی و پشتیبانی، کمیته‌های فنی و ...

برقراری هماهنگی بین واحد‌های تابعه با تشکیل جلسات هماهنگی مسئولین مراکز، مسئولین پایگاههای بهداشتی، سمینار آموزش بهورزی و ...

هماهنگی برون بخشی:

برقراری هماهنگی بین مرکز بهداشت شهرستان با سایر بخشهای توسعه، نهادهای رسمی و اجتماعی شهرستان با تشکیل شوراهای بهداشت شهرستان، کارگروه بهداشت درمان و تامین اجتماعی و ... و شرکت در جلسات هماهنگی شهرستان از جمله شورای اداری شهرستان، شورای آموزش و پرورش و ...

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب