برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و  نام خانوادگی:      اسماعیل باقرپور

مدرک تحصیلی:           کارشناس ارشد علوم تغذیه

سمت:                       کارشناس مسئول بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت ماکو

--------------------------------------------------------------------------------

تلفن تماس: 34227888-044

--------------------------------------------------------------------------------

شرح وظایف:

تنظیمات قالب