English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٢ مهر ١٤٠٢

ریس بخش:خانم دکتر فرشته روغنی

سرپرستار:خانم فریده امانی

تلفن :04434244205

داخلی :159

تعداد تخت فعال بخش:12