English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٢ مهر ١٤٠٢

ریس بخش:آقای دکتررضا رنجبری

سرپرستار:خانم فاطمه غفاری

تلفن :04434244205

داخلی :217

تعداد تخت فعال بخش:19