English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٢ مهر ١٤٠٢

رئیس بخش داخلی زنان:آقای دکترمهدی شیرزاده

سرپرستار:خانم شبنم چام

تلفن :04434244205

داخلی :135

تعداد تخت فعال بخش:11