English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٢ مهر ١٤٠٢

ریس بخش:آقای دکترایوب احمدزاده

سرپرستار:خانم زینب محمودی

تلفن :04434244205

داخلی :428

تعداد تخت فعال بخش:7