English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٩

ریس بخش:خانم دکتر فرشته روغنی

سرپرستار:خانم فریده امانی

تلفن :04434244205

داخلی :159

تعداد تخت فعال بخش:12