English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٦ تير ١٣٩٨

ریس بخش داخلی زنان:دکترمهدی زاده

ریس بخش جراحی زنان:آقای دکتر محسن نامی

سرپرستار:خانم بتول عظیمی

تلفن :04434244205

داخلی :131

تعداد تخت فعال بخش:39