English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٩

نام و  نام خانوادگی:      احد ولی زاده

مدرک تحصیلی:            کارشناس بهداشت عمومی

سمت:                       مسئول پایگاه مراقبت مرزی بازرگان

شرح وظایف: