English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

نام:                        ایرج

نام خانوادگی:         ولی زاده

سمت:                 مسئول نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

شرح وظایف: