English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

مسول واحد درآمد :آقای بهمن اسداله زاده

مدرک تحصیلی:کارشناس حسابداری

تلفن:34244205-044داخلی127