English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٩ بهمن ١٤٠٠

مسول واحد درآمد :آقای بهمن اسداله زاده

مدرک تحصیلی:کارشناس حسابداری

تلفن:34244205-044داخلی127