English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٩ اسفند ١٤٠١


مسول فنی رادیولوژی :آقای دکتر یونس شیرپور(متخصص رادیولوژی)

مسول رادیولوژی :آقای حبیب مهرالی(کارشناس ارشد فیزیک پزشکی)

تلفن :34244205-044داخلی315

مسیر دستیابی :طبقه زیر زمین بیمارستان