English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

 

ریس بخش:خانم دکتر نسترن اشرق

سرپرستار:آقای نادر شیخلو

تلفن :04434244205

داخلی :418

تعداد تخت فعال بخش:5