English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

نام و  نام خانوادگی:      خانم شهلا قهرمان زاده

مدرک تحصیلی:

سمت:                       مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ماکو

--------------------------------------------------------------------------------

شماره تماس شبکه بهداشت و درمان ماکو: 4021 3422 044

 

شماره فکس شبکه بهداشت و درمان ماکو: 2323 3422 044

--------------------------------------------------------------------------------

شرح وظایف: