English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٦

ریس بخش:آقای دکترمزدک فلاحی

سرپرستار:خانم فریده امانی

تلفن :04434244205

داخلی :159

تعداد تخت فعال بخش:12